AK – 雲道刺青荐 | ​​AK - 雲道刺青

点击查看:硬兽纹身师白名册


纹身店:雲道刺青(重庆)

纹身师:AK

擅长风格:暗黑风格、硬核花体字

收费标准:按图收费

从业年限:3年
AK – 作品


荐 | ​​AK - 雲道刺青


荐 | ​​AK - 雲道刺青


荐 | ​​AK - 雲道刺青


荐 | ​​AK - 雲道刺青


荐 | ​​AK - 雲道刺青


荐 | ​​AK - 雲道刺青


荐 | ​​AK - 雲道刺青店铺照片


荐 | ​​AK - 雲道刺青

荐 | ​​AK - 雲道刺青

荐 | ​​AK - 雲道刺青


  SUBSCRIBE !  
荐 | ​​AK - 雲道刺青


点个在看再走啦,阿Sir ☟