2M – 绿洲刺青荐 | ​​2M - 绿洲刺青

点击查看:硬兽纹身师白名册


纹身店:绿洲刺青(深圳)

纹身师:2M

擅长风格:黑灰写实

收费标准:700h

从业年限:2
2M – 作品


荐 | ​​2M - 绿洲刺青


荐 | ​​2M - 绿洲刺青


荐 | ​​2M - 绿洲刺青


荐 | ​​2M - 绿洲刺青


荐 | ​​2M - 绿洲刺青


荐 | ​​2M - 绿洲刺青


荐 | ​​2M - 绿洲刺青店铺照片


荐 | ​​2M - 绿洲刺青

荐 | ​​2M - 绿洲刺青

荐 | ​​2M - 绿洲刺青


  SUBSCRIBE !  
荐 | ​​2M - 绿洲刺青


点个在看再走啦,阿Sir ☟