GO – 猫又刺青荐 Vol.6 GO - 猫又刺青

点击查看:硬兽纹身师白名册


纹身店:猫又刺青

纹身师:Go

擅长风格:Lettering

收费标准:1000/h

从业年限:4年
GO-作品


荐 Vol.6 GO - 猫又刺青


荐 Vol.6 GO - 猫又刺青


荐 Vol.6 GO - 猫又刺青


荐 Vol.6 GO - 猫又刺青


荐 Vol.6 GO - 猫又刺青


荐 Vol.6 GO - 猫又刺青


荐 Vol.6 GO - 猫又刺青


荐 Vol.6 GO - 猫又刺青


以上作品均为纹身师再次创作猫又刺青 – 店铺照片:

荐 Vol.6 GO - 猫又刺青


荐 Vol.6 GO - 猫又刺青

荐 Vol.6 GO - 猫又刺青

△ 点击查看大图 FOLLOW US 
荐 Vol.6 GO - 猫又刺青


点个在看啦,阿Sir ☟